Puja Samagri

गृह वास्तु पूजन सामाग्री

१) अविर,केशरि =५०ग्राम

२) जौ २०० ग्राम, तिल २०० ग्राम, टपरि २५, दुना ५०

३) फूल थरिथरिका,  रायो+सर्स्यु २ ग्राम

४) माला ५ ओटा, दुवो एक मुठ्ठी, नरिवल ३, काजु, किसमिस

५) कपूर १ प्याकेट,२ ग्राम जति

६) धूप १ प्याकेट, दूध ५० ग्राम, दही १० ग्राम, घिउ-महँ-चिनी

७) वत्ती १ मुठा, तिर्थजल

८) पहेलो +रातो वस्त्र (भगवानलाई चढाएपछि प्रयोगमा आउने)

९) ध्वजा पताका (रातो-सेतो), शौभाग्य (चुरा-पोते-धागो-सिन्दुर-सारी)

१०) लड्डु,पेड़ा,फलफुल (केरा-स्याउ-सुन्तला-अंगुर आदि)

११) ल्वांग,सुकुमेल,पान

१२) तेल २०० ग्राम, पीपल को पात ३, मैदा पीठो ३० ग्राम

१३) जनै २०, सुपारी २५ ओटा

१४) चामल  ५ के जी,

१५) सुनको प्रतिमा, अपुंगो

१६) होम पुडीया

१७) नैवेद्य

१८) गुरू पुरोहित लाई दान गर्ने वस्त्र

१९) तोरणः आप+पिपल+चॉप राखी बाबीयोको डोरिमा निर्माण गिरिने सामाग्री, डोरो, धागो

पूजा-भाँडा

१) दीयो ३

२) कलश ७

३) पन्चपात्र +आचमनि २

४) आरती १

५) पूजा थाली १

६) कर्मपात्र १

७) पन्चामृत वनाउने भाडो १

८) अर्घ पात्र १

९) कुश

न्वारन (नामाकरण)सामाग्री

१) अविर,केशरि = ५० ग्राम

२) जौ २०० ग्राम, तिल २०० ग्राम, टपरि २५, दुना ३०

३) फूल थरिथरिका १०० ग्राम जति, रायो+सर्स्यु २ ग्राम

४) माला १ ओटा, दुवो एक मुठ्ठी, नरिवल ३, काजु, किसमिस

५) कपूर १ प्याकेट, २ ग्राम जति

६) धूप १ प्याकेट, दूध २५ ग्राम, दही १० ग्राम, घिउ-महँ-चिनी

७) वत्ती १ मुठा, तिर्थजल १ ग्राम

८) रातो वस्त्र (भगवानलाई चढाएपछि प्रयोगमा आउने खालको)

९) ध्वजा पताका (रातो-सेतो),  शौभाग्य (चुरा-पोते-धागो-सिन्दुर-सारी), रातो कपडा १ मि,

१०) लड्डु, पेड़ा, फलफुल (केरा-स्याउ-सुन्तला-अंगुर आदि)

११) ल्वांग, सुकुमेल, पान

१२) तेल २०० ग्राम, पीपल को पात ३, मैदाको पीठो ३० ग्राम

१३) जनै २० सुपारी २५ ओटा

१४) चामल ५ के जी

१५) सुनको प्रतिमा, अपुंगो

१६) हवन समीधा, डोरो

१७) गुरू पुरोहित लाई दान गर्ने कपडा

पूजा-भाँडा

१) दीयो ३

२) कलश ७

३) पन्चपात्र+आचमनि २

४) आरती१,पूजा थाली १

५) कर्मपात्र १

६) पन्चामृत वनाउने भाडो १

७) अर्घ पात्र १

८) कुश

९) लाभा

ब्रतबन्ध( उपयवन) सामाग्री

१) अविर,केसरी = ५० ग्राम

२) जौ २०० ग्राम, तिल २०० ग्राम,

३) टपरि २५, दुना ३०

४) फूल थरिथरिका, माला ५ ओटा, दुवो एक मुठ्ठी

५) रायो+सर्स्यु २ ग्राम

६) नरिवल ३, काजु, किसमिस

७) कपूर १ प्याकेट,२ ग्राम जति, धूप १ प्याकेट, वत्ती १ मुठा

८) दूध २५ ग्राम, दही १० ग्राम, घिउ-महँ-चिनी, अपुंगो

९) तिर्थजल १ ग्राम

१०) पहेलो वस्त्र (भगवानलाई चढाएपछि प्रयोगमा आउने खालको), ध्वजा पताका (रातो-सेतो), पहेलो कपडा ३ मीटर, रातो कपडा १ मि

११) लड्डु, पेड़ा, फलफुल (केरा-स्याउ-सुन्तला-अंगुर आदि)

१२) ल्वांग,सुकुमेल,पान

१३) तेल २०० ग्राम,पीपलको पात ३, मैदाको पीठो ३० ग्राम, चामल ५ के जी

१४) जनै २०, सुपारी २५ ओटा

१५) शौभाग्य (चुरा-पोते-धागो-सिन्दुर-सारी)

१६) सुनको प्रतिमा

१७) दुम्सीको काँडा ३, मृगचर्म, कैंची, काँसको थाल

१८) गुरू पुरोहित लाई दान गर्ने कपडा

पूजा-भाडा

१) दीयो ३

२) कलश ७

३) पन्चपात्र+आचमनि २

४) आरती १

५) पूजा थाली १

६) कर्मपात्र १

७) पन्चामृत वनाउने भाडो १

८) अर्घ पात्र १

९) कुश

१०) कपाल खौरिने सामाग्री

मृत्यु संस्कार सामाग्री

 

१) दुग्ध, दही, घ्यू, महँ, चिनि, श्रीखण्ड, चन्दन, केशरी, अक्षता, जौ, तिल, सेतो-पहेलो फूल, दूवो, जनै

२) सेतो बस्त्र, सिंगो सुपारी, पीताम्बर, कर्म पात्र, धूप, वत्ती, कपूर, कालोतील, केलाएको, चामल १के जी, दुना १५, टपरि ६, कुश, जौको पीठो, तुलसी, गंगाजल, नीमको पात, गीता, सुवर्ण प्रतिमा, रूद्राछ्य, दीयों, तेल,

रूद्राभिषेक (रूद्री) पुजन सामाग्री

 1. Abir, Keshari – 1/1 Packet (Small)
 2. Jau, Til – 1/2 lb each
 3. Verities of flowers
 4. Duna/Tapari – 10/10 or Paper Bowls – 20
 5. Rayo+ Sarsinuyn – 1/2 lb
 6. Mala – 1
 7. Dubo
 8. Coconut (whole) – 1
 9. Kaju, Kismis – 1 packet
 10. Kapoor – 1 packet
 11. Incense – 1 packet
 12. Milk, Yoghurt,
 13. Ghee, Honey, Sugar
 14. KatekoBatti
 15. Tirthajal
 16. Yellowpiece of cloth – Can be reused
 17. pieces of clothes (Red+White)
 18. Sweets
 19. Fruits
 20. paan, Lwang,Sukumel
 21. Oil – 1lb
 22. Maida flor – 1lb
 23. Peepleleaf – 5
 24. Janai – 7
 25. Supari – 15
 26. Rice – 5 lb
 27. Saubhagya (Chura, Pote, Dhago, Sindur, Dhoti)
 28. SatyanarayanPratima
 29. Apungo
 30. Haatma Badhne Doro
 31. Rice Seed (Dhaan) – 2.5 lb

Pooja – Bhanda

 1. Diyo – 3, Kalas – 7, Pancha Patra+ Aachmani – 2, Aarati – 1, Pooja Thali – 1, Karma Patra – 1, Panchamrit Bhando – 1, Argha Patra – 1, Kush

 

लाख वत्ती सामाग्री

१) अविर,केशरि = ५० ग्राम

२) जौ २०० ग्राम, तिल २०० ग्राम, टपरि २५, दुना ३०,

३) फुल थरिथरिका १०० ग्राम जति, रायो+सर्स्यु २ ग्राम

४) माला ५ ओटा, दुवो एक मुठ्ठी, नरिवल ३, काजु, किसमिस

५) कपूर १ प्याकेट, २ ग्राम जति

६) धूप १ प्याकेट, दूध २५ ग्राम, दही १० ग्राम, घिउ-महँ-चिनी

७) वत्ती १ मुठा, तिर्थजल

८) पहेलो वस्त्र (भगवानलाई चढाएपछि प्रयोगमा आउने खालको)

९) ध्वजा पताका (रातो-सेतो), रातो कपडा १ मि

१०) लड्डु,पेड़ा,फलफुल (केरा-स्याउ-सुन्तला-अंगुर आदि)

११) ल्वांग, सुकुमेल, पान

१२) तेल २०० ग्राम, पीपल को पात ३, मैदा पीठो ३० ग्राम

१३) जनै २०, सुपारी २५ ओटा

१४) चामल ५ के जी, शौभाग्य (चुरा-पोते-धागो-सिन्दुर-सारी)

१५) सुनको प्रतिमा, अपुंगो

१६) हवन समीधा, डोरो।

१७) सवालाख वत्ती, त्यसलाई भिजाउने तेल, वत्ती राख्ने भाडो

१८) गुरू पुरोहित लाई दान गर्ने कपडा

१९) चाँदी को दीयों सुनको नाग भएको

पूजा-भाडा

१) दीयो ३

२) कलश ७

३) पन्चपात्र +आचमनि २

४) आरती १

५) पूजा थाली १

६) कर्मपात्र १

७) पन्चामृत वनाउने भाडो १

८) अर्घ पात्र १

९) कुश

१०) लाभा

विबाह सामाग्री

१) अविर,केशरि =५०ग्राम

२) जौ २००ग्राम, तिल २००ग्राम, टपरि २५, दुना ३०,

३) फूल थरिथरिका ,रायो+सर्स्यु २ ग्राम

४) माला ५ ओटा, दुवो एक मुठ्ठी, नरिवल ३, काजु, किसमिस

५) कपूर १ प्याकेट,२ ग्राम जति

६) धूप १ प्याकेट, दूध  २५ ग्राम,  दही१०ग्राम, घिउ-महँ-चिनी

७) वत्ती १ मुठा,तिर्थजल

८) पहेलो वस्त्र भगवानलाई चढाएपछि प्रयोगमा आउने खालको

९) ध्वजा पताका (रातो-सेतो)।

१०) लड्डु,पेड़ा,फलफूल(केरा-स्याउ-सुन्तला-अंगुर आदि)।

११) ल्वांग,सुकुमेल,पान

१२) तेल २०० ग्राम,पीपल को पात ३,  मैदा पीठो ३० ग्राम।

१३) जनै २०  सुपारी २५ ओटा।

१४) चामल १० के जी,शौभाग्य (चुरा-पोते-धागो-सिन्दुर-सारी)।

१५) सुनको प्रतिमा,अपुंगो

१६) सिन्दुरे कपडा ३ मीटर,रातो कपडा १ मि,

१७) हवन समीधा।

१८) गुरू पुरोहित लाई दान गर्ने कपडा।

पूजा-भाँडा

दीयो -३

कलश- ७

पन्चपात्र +आचमनि- २

आरती -१

पूजा थाली – १

कर्मपात्र – १

पन्चामृत वनाउने भाडो- १

अर्घ पात्र – १

कुश

लाभा

श्राद्ध सामाग्री

 

१) दुग्ध,दही,घ्यू,महँ,चिनि,श्रीखण्ड चन्दन,केशरी,अक्षता,जौ,तिल,सेतो-पहेलो फुल,दूवो,जनै

२) सेतो बस्त्र,सिंगो सुपारी,खगौतो,बिष्णुपादुका,कर्म पात्र,

३) अर्घ, पंन्चपात्र, आचमनी

४) पक्वान्न, फुरौला

५) धूप,वत्ती, कपूर,

६) कालोतील केलाएको चामल ४ के जी

७) दुना ४०, टपरि १०,

८) सीधा २ भाग (चामल,आलु, दाल, बेसार, नुन, कॉचो तरकारी, घिउ, मसला, आदि,)

९) कुश, पीण्डको लागी पायष, दीयों, तेल,

(श्राध्द अनुसार सामाग्री अरू पनि लाग्न सक्छ ।

थप जानकारीकालागी मंदिर  पण्डितसंग सम्पर्क गर्नु होला

सम्पर्क 

                    श्री गोविन्द अधिकारी

202-816-NECC (6322)